Patron szkoły

Patron szkoły

Gimnazjum nr 20 powstało 1 września 1999 r. na bazie wygaszanej Szkoły Podstawowej nr 20.  1 września 2017 r. w ramach tzw. „Dobrej zmiany” na bazie wygaszanego Gimnazjum nr 20 została utworzona Szkoła Podstawowa nr 20. Szkoła mieści się w przedwojennym budynku, do którego w roku 1995 dobudowano nowoczesną salą gimnastyczną. Pierwszym dyrektorem gimnazjum był Zygmunt Michalski. Od 1 września 2007 r. funkcję dyrektora pełnił Marcin Kłak. Gimnazjum nr 20 od początku swojego istnienia było „bezimienną” szkołą. W 2012 roku społeczność szkolna podjęła działania zmierzające do nadania placówce imienia. Kluczowym zadaniem stało się wyszukanie i przedstawienie kandydatów do tej zaszczytnej funkcji. Przystępując do wyboru odpowiednich kandydatur wzięto pod uwagę oczekiwania społeczności szkolnej, cechy oraz dokonania i wartości ponadczasowe reprezentowane przez przyszłego patrona. Ustalono, że patronem ma być osoba lub grupa osób, których życie, wyznawane wartości są zgodne z głównymi celami wychowawczymi przyjętymi przez szkołę, a także tożsame z misją szkoły. Powinien to być ktoś, kto mógłby stać się autorytetem, źródłem wzorców obowiązujących we wszystkich działaniach szkoły. Wybór Polskich Himalaistów na Patrona naszego Gimnazjum jest naszym zdaniem wyborem najlepszym i oczywistym. Nawiązana z Polskim Związkiem Alpinizmu współpraca dodatkowo przyczyni się do bardziej efektywnego promowania odpowiednich wzorów wychowawczych wśród młodzieży. Wszystkie organy szkoły potwierdziły ten wybór stosownymi uchwałami:
– Rada Pedagogiczna uchwałą z dnia 27 marca 2013 r. nr 10/2012/2013 jednogłośnie przyjęła propozycję nadania Gimnazjum nr 20 imienia Polskich Himalaistów.
– Samorząd Szkolny jednogłośnie zaakceptował ten wybór uchwałą nr 1/2012/2013 z dnia 10 kwietnia 2013 r.
– Rada Rodziców stosowną decyzję wyraziła uchwałą nr 3/2012/2013 z dnia 15 maja 2013 r.
Po przeprowadzeniu stosownej procedury uwzględniając wspólny wniosek wszystkich organów szkoły Rada Miasta Zabrze uchwałą z dnia 15 lipca 2013 r. nadała Gimnazjum nr 20 imię Polskich Himalaistów.